Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Náučný chodník

  Charakteristika školy

  Stručné údaje o škole

  a)     Zameranie školy

  Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania na našej škole je príprava mladých ľudí na samostatný život v spoločnosti. Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálnoemociálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade  s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Okrem vedomosti a informácií je dôležité, aby si žiaci v našej škole osvojili a rozvíjali aj také zručnosti, ako sú schopnosť samostatne a kriticky myslieť, hodnotiť situáciu, spolupracovať s druhým, vedieť sformulovať svoj názor a v diskusii ho obhájiť, ale rovnako vedieť vypočuť a zhodnotiť aj názor iných.

   

  ZŠ v Zákamennom je špecifická:

  - rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

  - zvyšovaním estetického cítenia žiakov

  - jazykovou prípravou žiakov

  - prepojenosťou ZŠ a MŠ

  - dobrými výsledkami v rôznych súťažiach

  - dobre pripravenými žiakmi na prijímacie pohovory

  - aktívnymi činnosťami v oblasti informatiky a počítačovej praxe.

   

  b)      Významné dokončené projekty a dosiahnuté výsledky školy

  Projekty, do ktorých je škola zapojená.

  dlhodobé:                                                            krátkodobé:

  Infovek                                                                 Otvorená škola

  Strom života                                                          Hodina deťom

  Škola budúcnosti                                                    Strom roka

  Kultúrne dedičstvo

  Odpadové hospodárstvo - separovaný zber /bioodpad, plasty, papier, tetrapakové krabice, plechovky)

  Škola podporujúca zdravie


  Dosiahnuté výsledky:

  Biologická olympiáda, kategória „C“- okresné kolo 2.miesto, krajské kolo 7.miesto, 5.miesto

  Biologická olympiáda, kategória „E“ – okresné kolo 2.miesto, krajské kolo 4. miesto

  Biologická olympiáda, kategória – rastlinky – okresné kolo 3. miesto, 5. miesto

  Poznaj a chráň – okresné kolo 2x 2.miesto, 1x 3.miesto

  Rastlinky a zvieratká našich lesov – okresné kolo 2.miesto

  Hypericum – celoslovenské kolo 3. miesto, okresná súťaž 4. miesto

  Týždeň pre Zem – celoslovenské kolo 3. miesto

  EnvirOtázniky – úspešní riešitelia

  Strom roka 2007 – celoslovenská súťaž 3. miesto

   

  c)     Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

  ZŠ v Zákamennom spolupracuje s nasledovnými organizáciami:

  - OcÚ Zákamenné, Materské školy v Zákamennom, Lesy SR – Námestovo – Zákamenné, firmy: K.L.I.B.O.S., s.r.o., KVALIT, s.r.o., FLORES, s.r.o., KOVOVÝROBA, spol. s r.o., Obvodný úrad v Námestovo – odbor ŽP, družba s Poľskom - GIMNAZJUM PUBLICZNE W KRYRACH, Družba s Poľskom (obce Kryry,Szusiec)

   
  Východisková situácia
   

  V okrajovej časti obce Zákamenné, v susedstve so ZŠ Jána Vojtaššáka sa nachádza rozsiahly zmiešaný les, ktorý je jedinečný tým, že sa v ňom vyskytujú prírodné spoločenstvá rastlinného a živočíšneho pôvodu (mokrade, hlavný ťah bocianov, prírodné studne, mloky). Okrem toho, že toto územie dlhé 2 km obyvateľom slúži len ako „skratka“ z jednej časti obce do druhej, sa iným spôsobom doposiaľ nevyužívalo. Územie je ideálnym miestom na perspektívne realizovanie environmentálnej výučby formou ekohier a skupinových aktivít. Túto lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodný prírodný potenciál obce s rozsiahlou biodiverzitou, ktorá nie je vôbec využívaná a doposiaľ pre mnohých ešte ani objavená.

  Náučno-poznávací chodník sa môže v konečnom dôsledku stať pokojným a atraktívnym miestom športu, oddychu a relaxácie, miestom poznania prírodných krás pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórií, ako aj pre návštevníkov.

  Avšak na to, aby mohol terén plniť funkciu náučno-poznávacieho chodníka, je potrebné urobiť mnoho terénnych úprav - spevniť podložie, urobiť prerezávky, vybudovať spevňujúce mostíky, vyčistiť chodníky, odstrániť odpadky, osadiť orientačné informačné tabule, umiestniť odpadové koše.

  Projekt podporovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky