Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Náučný chodník

  Úprava chodníka

  Pravidlá: 
  1. chráň prírodu a všetko živé v nej
  2. nabádaj aj svojich priateľov, aby sa stali milovníkmi a ochrancami prírody
  3. ochraňuj a pomáhaj rastlinstvu, aby sa ti v kráse a užitočnosti odvďačilo za dobryý skutok
  4. ochraňuj a pomáhaj živočíšstvu, najmä mláďatám, v čase nedostatku obživy a úkrytov za krutej zimy
  5. ochraňuj a staraj sa o pamiatky, ktoré nám približujú činy predkov alebo pamätníky, ktoré nám pripomínajú ich prácu a život.

  Poď a prisadni si ku mne na lavičku, prelistuj knižôčku, prečítaj si ju a osvoj, či zapamätaj si niečo z toho, čo ti opisujem.
  Potom bude každá tvoja cestička v prírode naozaj náučným zážitkom, zdrojom radosti, zdravia a zábavy.

  Október

  11.10.2008
  - Kalvária Grúň - čistenie lesíka
  - oprava krmelca
  - premostenie
  - orezávanie bočných konárov pre sprístupnenie chodníka a chorých
  vyvrátených drevín
  Členovia biologicko-ekologického krúžku, žiaci: 8.D Smolka, Glejtek,
  5.C Glejtková, 7.B Sekerášová, 8.A Florek, Kovaľ, Strýček, 6.D Vrana,
  študenti stredných a vysokých škôl


  10.10.2008
  - exkurzia "Zvieratká a rastlinky našich lesov" - Babinec, pripravil
  Mgr. Demko zo SOVS Bird Life (50 detí, pre žiakov ZŠ 3. a 4. ročníka)
  - pravidlá správania v lese
  - zloženie lesných drevín
  - určovanie drevín podľa listov, plodov a semien
  - letáčiky o búdkach a prikrmovaní vtáctva


  9.10.2008
  - Poriečie - betónovanie nosnej konštrukcie pre oddychovú zónu
  - vymeranie pozemku, zodpovedný: Mgr. Revaj (riaditeľ školy), Ing.
  Vrábeľ (starosta obce), Klimčík, Šustek (pracovníci ZŠ s MŠ Zákamenné)
  Žiaci: 9.A Bendžák, Sivčák F., Sivčák M., Vnučák J.


  6.10.2008
  - úprava terénu Kalvária - Poriečie
  - odstraňovanie polámaných konárov a chorých vyvrátených drevín
  (breza, vŕba, smrek)
  - zhrabovanie suchej trávy
  - vyčistenie lesíka
  Biologicko-ekologický krúžok 9.C, 7.D, 6.D.


  5.10.2008
  - exkurzia Oravská priehrada (30 detí, Mgr. Florková, Ing. Chmeľová)
  - pozorovanie vtáctva v rámci Svetových dní sťahovania vtáctva
  - návšteva chránených území
  - Natura 2000 - prednáška Mgr. Demko
  - ukážky krúžkovania vtáctva (Dr. Karaska)
  - prikrmovanie vtáctva


  september

  - odstraňovanie nežiaducich elementov, vyčistenie a úpravy terasy (žiaci ZS +OU Vecer)
  - zabezpečenie informačných tabúl( Chmeľová) - poskytovanie informácii na web stránke ( Mgr. Šalatová) - zabezpečenie guľatiny, žrdi a hranolov( Chmeľová+ OU) - príprava lavičiek, drevených môstikov( Chmeľová + Ing.Kondela)
  - pokračovanie v terénnych prácach
  - odstránenie nežiaducich elementov (konáre, suchá pokosená tráv)
  - odvoz zabezpečený OÚ)
  - vyčistenie chodníka Babinec k morovému cintorínu
  - umiestnenie senníka Maršalkov Grúň (zabezpečenie sena pre vysokú zver)
   
  Po
  ď a prisadni si ku mne na lavičku, prelistuj knižočku, prečítaj si ju a osvoj,
  či zapamätaj si niečo z toho, čo ti opisujem.

  Potom bude každá tvoja cestička v prírode naozaj náučným zážitkom, zdrojom radosti, zdravia a zábavy.


  27.9
  KI
  alvária- Babinec

  Účastníci Eko- biologického krúžku, vedúca Ing. Chmeľová
  Mária Chmeľová, Gymnázium NO
  Anton Laššák
  Tomáš Michlík
  Filip Michlík
  Aneta Janíková
  Laura Janíková
  Mária Sochuliaková
  Martin Urban
  Dávid Sivčák
  Tomáš Glejtek
  Pavol Smolka
  Dana Gruchalová
  Veronika Konkoľová
  Magdaléna Konkoľová
  Jana Štepančíková
  Vojtasová Eva
  Vojtasová Veronika

  Činnosti, ktorú žiaci vykonávali:

  - zhrabanie pokosenej trávy
  - ošetrovanie ihličnatých stromčekov, ktoré boli vysadené v jarnom období
  - odvoz sena na kompostovisko obce (riaditeľ školy)
  - vyčistenie chodníka od konárov, vetiev
  - usadenie lavičiek pri pomníku morového cintorína + montáž + nosníkov
  (zabezečené firmou FLORES- Tibor Murín, Jozef Fafejta)

  29.9. Úprava terénu Poriečie, vodný ekosystém
  úprava mokradí, žiaci na hodine pestovateľských prác

  30.9 lúčny ekosystém, zhrabovanie suchej trávy na úseku trasy
  chodníka, žiaci 9.B triedy od 14:00 - 16:00 s cieľom skrášľovanie ŽP,
  v ktorom žijeme a zveľaďovania svojho okolia


  jul – august
  - zber papierov okolo chodníka , natieranie lavičiek, Danka Gruchalová, 
  Lucia Chmeľová, Maria Chmeľová,Róbert Sochuliak, Štefan Verníček, Jakub Florek

  júl

  - čistenie chodníka- vykasanie trávy, terénne úpravy (spevňovanie terénu proti zosuvu pôdy) 
  Róbert Sochuliak, Štefan Verníček, Jakub Florek, Pavol Kovalčík, Ivana Urbaníková, Eva Zvonárová,
  Eva Kytašová + OU - Vecer, Mravčák

  jun

  - obhliadka a zameranie trasy vysporiadanie pozemkov
  - uprava a čistenie okolia morového cintorína


  máj

  - uskutočnilo sa stretnutie ohľadom náučno–poznávacieho chodníka "Príroda je tu
  pre nás všetkých, my sme tu pre prírodu". Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých
  organizácií na obecnom úrade v Zákamennom. Za OÚ - starosta Ing. Vrábeľ Milan,
  lesný závod - vedúci Ing. Kondela Anton, za ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka riaditeľ školy
  Revaj Emil, koordinátor projektu Ing. Chmeľová Agneša, Mgr. Šalátová Marta,
  Bc. Sivčáková Martina.
  Koordinátorka projektu oboznámila s cieľom náučno poznávacieho chodníka 
  finančným
  rozpočtom. Na konci požiadala lesný závod o finančnú výpomoc pri realizácií
  projektu
  a zároveň o dodávku drevného materiálu. Uviedla, že oslovené firmy Flores, Durčák
  jej sľubili, že sú ochotní pri realizácií projektu vypomáhať. Zároveň oboznámila, že Mgr. Šalátová
  bude vypomáhať s kopírovaním dokumentačného materiálu, založenie
  web stránky. Bc. Sivčáková
  bude viesť finančnú dokumentáciu, dokladovanie faktúr.
  Požiadala OÚ p. starostu Ing. Vrábľa o
  vysporiadanie pozemkov s vlastníkmi cez ktorý
  bude viesť náučný chodník, obhliadka a zameranie
  celej trasy.
  Projekt podporovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky