Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  ZASADNUTIA RŠ 2013

   

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   dňa 7. 3. 2013

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

   

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Rozpočet ZŠ na rok 2013

  3. Rozpočet RŠ na rok 2013

  4. Diskusia, rôzne (štrajk učiteľov, Monitor, skúsenosti so zavedením predmetu

  Spoločenská výchova)

  5. Záver

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

  1. P. Vojtaššáková Oľga privítala prítomných členov RŠ aj p. riaditeľa Demka a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

   

  2. P. riadideľ Demko oboznámil členov RŠ o priebežnom čerpaní rozpočtu školy a odpovedal na otázky členov RŠ ku jednotlivým položkám rozpočtu. Niektoré položky sú nadmerne čerpané z dôvodu zvýšenia ceny za štiepku. Navýšenie na učebné pomôcky - dataprojektory (osvedčili sa, skvalitnenie vyučovania), kancelária špec. pedagóga - nábytok, výpočtová technika, prepravné na súťaže-CVČ už od 1.1.2013 neprepláca, krátenie - mat. na kotolňu a dielňu. Plánované maľovanie starej budovy + výmena umývadiel, Ročenka školy.

   

  3. Predsedníčka RŠ predniesla členom RŠ návrh rozpočtu RŠ na rok 2013. RŠ nemá žiadne vlastné financie a všetky potrebné prostriedky poskytuje škola. Návrh rozpočtu :

  Kancelárske potreby..............................5 eur

  Pamätné poháre pre žiakov 9.roč......100 eur

  Spolu …...........................................105 eur

   

   

  4. V diskusii vystupili:

  P.Peňák- prekvapila nás cena štiepky, v súťaži vyhrali lesy, museli sme sa prispôsobiť. V meraní škodlivín sme dopadli dobre, musí sa konať každých 6 rokov (spoplatnené).

  P.r. Demko- informoval o priebehu štrajku, zradení kontaktných bodov. Mzdy boli navýšené o 5%.. Ďalej poprosil o účasť jedného člena RŠ pri otváraní obálok na Monitor v                     stredu 13.3.2013. Navrhnutý p.Peňák. P. riaditeľ informoval o predmete Spoločenská výchova- keď bude lepšie počasie- Dopravná výchova.

  P. Majchráková- otázky okolo krúžkov v telocvični na podnet rodičov.

  P. Brandysová- informácie o integrácii žiakov na podnet rodiča. Treba zlepšiť spoluprácu medzi špec. pedagógom, rodičmi a učiteľmi, najmä však zo strany rodičov.

  P. Vojtaššáková Oľga- drogová prevencia-okrem doterajšej „letákovej“ aj návrh na besedu s konkrétnymi ľuďmi, ktorí boli liečení zo závislosti. P. riaditeľ sa poradí s                                  psychologičkou.

  P. Vojtaššáková Oľga - riešenie žiadosti rodiča- výmena kľučky na vchodových dverách starej budovy + ventily na WC.

   

   

  5. Na záver p. Vojtaššáková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

  Uznesenie:

   

  RŠ  schvaľuje : Rozpočet RŠ na rok 2013

                            Účasť p. Peňáka pri otváraní obálok na Monitor 2013

        berie na vedomie : návrh rozpočtu ZŠ na rok 2013

        odporúča : kontrolovať činnosť krúžkov prebiehajúcich v telocvični

        ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie podľa potreby

   

   

  V Zákamennom 7.3.2013                                                                  

  zapísala Vojtaššáková Oľga

  overila Lučivňáková Margita

   

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   dňa 13. 06. 2013

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

   

  Program:

  1.Otvorenie

  2. Zmeny školského vzdelávacieho  programu na 1. stupni na šk.rok 2013/2014

  3. Návrh na ocenenia deviatakov

  4. Diskusia, rôzne

  5. Záver

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

  1. P. Vojtaššáková Oľga privítala prítomných členov RŠ aj hostí:  p. riaditeľa Demka

      a p. zástupkyňu Kaukičovú a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

   

  2. Pani zástupkyňa Kaukičová  Dana oboznámila prítomných so zmenou školského

        vzdelávacieho programu na rok 2013/2014, kde plánujú zaviesť v prvom a druhom

      ročníku ZŠ po jednej hodine týždenne anglický jazyk. Hodina bude prebiehať

      prevažne hravou formou (pesničky, básničky...)

   

       Riaditeľ Demko Pavol oboznámil prítomných s návrhom nového rámcového

      učebného   plánu na rok 2013/2014

   

   3. Predsedníčka oboznámila prítomných s návrhom na ocenenie deviatakov.

   

   4. V diskusii vystúpili:

         Pán Bernaťák rozprával o možných zmenách školského vzdelávacieho programu

       ohľadom prijímačiek na strednú školu

         Pán riaditeľ Demko poprosil o preštudovanie a možné pripomienky

       k predloženému návrhu

   5. Na záver p. Vojtaššáková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

  Uznesenie:

   

  RŠ : berie na vedomie : zmenu školského vzdelávacieho  programu na 1. stupni na šk.rok 2013/2014

              odporúča : preštudovať a navrhnúť prípadné  pripomienky k predloženému

                                          návrhu na ďalšom zasadnutí RŠ

             ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie podľa potreby

   

   

  V Zákamennom 13.06. 2013                                                                  

   

  zapísala Vojtaššáková Oľga

   

  overila Lučivňáková Margita

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 29.10.2013

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2012/2013
  3. Informácie o prípravách založenia Občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ
  4. Logo školy
  5. Diskusia, rôzne
  6. Záver

   

  1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.
  2. Riaditeľ školy, Mgr. Pavol Demko, oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2012/2013.  Venoval sa okrem iného:

           - neospravedlnené  hodiny  niektorých žiakov, od 60 hodín - opatrenia, siahnutie  na prídavky rodičov.

           - na stredné školy boli prijatí všetci žiaci.

           -  od novembra aspoň 1 asistent z úradu práce.

           - vzdelávanie učiteľov

            A. Bernaťák- Podpora vzdelávania je veľmi potrebná.

  1. P. riaditeľ oboznámil RŠ s prípravami založenia Občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ. Poprosil o zvolenie dvoch zástupcov z RŠ, ktorí by boli súčasťou prípravného výboru. Zvolené boli Vojtaššáková Oľga a Majchráková Katarína.
  2. P. riaditeľ oboznámil RŠ s novým logom, ktoré bude škola používať od nového roka.

           O. Vojtaššáková- Konkrétne logo sme vybrali na pedagogickej porade  z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo je                                 jednoduché a svojím tvarom vystihuje symbol našej školy.

  1. A. Bernaťák- navrhol logo použiť na reflexné pásky, ktoré by žiaci dostali ako darček.

            Navrhol poďakovať p.uč. Chmeľovej za prípravu posedenia pre starých rodičov.

          P. Durčák-  informoval sa ohľadom hodín náboženstva, či by bolo možné navýšiť o 1 hodinu.  P. riaditeľ               zistí a oboznámi              RŠ na ďalšom zasadnutí.

          P. riaditeľ  informoval RŠ, že bude odborný seminár o poskytovaní 1.pomoci, aby vedeli učitelia     

          pohotovo zareagovať na prípadné zdravotné problémy žiakov.

           P. riaditeľ, informoval RŠ, že všetky tlačidlové ventily sú už namontované na chlapčenských WC.

   

  1. P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

   

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   

  berie na vedomie : vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za

                                šk.rok 2012/2013

                                prípravu založenia Občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ

                                logo školy

  schvaľuje:  členky prípravného výboru OZ: Oľgu Vojtaššákovú a Katarínu  

                      Majchrákovú

  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

  V Zákamennom dňa 29.10.2013

   zapísala : Vojtaššáková Oľga

   overila : Lučivňáková Margita