Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Školské jedálne

  Dôležité:

  • platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred do 20. v mesiaci
  • dieťa MŠ, žiak ZŠ nemá nárok na stravu pokiaľ sa nezúčastní vyučovania
  • v prípade choroby (PN, domáce liečenie) má žiak nárok na stravu (obed) len v prvý deň - môže si ho zobrať do obedára. V ostatné dni, keď nebude na vyučovaní a bude poberať obed ďalej, hradí cenu stravného aj s réžijnými nákladmi.

   

  Tlačivo - Prihláška na obedy

   

   


  Prihlasovanie na začiatok školského roka:

  prosíme rodičov

  • detí MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov školy,  ktorí sa budú prvýkrát stravovať v školskej jedálni, nech prídu zapísať stravu OSOBNE  (nie telefonicky) u vedúcej školskej jedálne ŠJ pri Základnej škole

   

  • detí MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov školy, ktorí sa už stravovali v školskej jedálni v minulom šk. roku, nech prídu zapísať stravu odobne u vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky 0907 656 591, 043 5592 217

   

  Termín prihlasovania: 15. augusta - 31. augusta v čase od 7.00 - 14.00 hod

   

  Poplatok musí byť uhradený mesiac vopred do 20. v mesiaci

  (tj. do 20.8. na september, do 20.9. na október, do 20.10. na november, do 20.11. na december, do 20.12. na január.....)

   

   

   

   


  Poplatok na mesiac za 20 obedov:

  MŠ desiata+obed+olovrant   = 22,40 eur

  MŠ desiata +obed                   = 18,00 eur

  MŠ desiata                               = 5,20 eur

  ZŠ obed 1.-4- ročník               = 19,00 eur

  ZŠ obed 5.-9. ročník               = 20,20 eur

  zamestnanci                            = 18,60 eur

  cudzí stravníci                          = 2,35 eur / 1deň


  Číslo účtu:

  IBAN: SK92 5600 0000 0040 4136 2006

  Staré číslo: 4041362006/5600

  Variabilný symbol: číslo domu

  Konštantný symbol: 0308

  Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

  Poplatok musí byť uhradený mesiac vopred do 20. v mesiaci.

   

   


  Odhlasovanie, zmeny

  - odhlásiť zo stravy je možné 24 hod. vopred, v MŠ do 8:00, v ZŠ do 13:30, osobne alebo telefonicky na čísle 043/5592217, 0907 656 591

  - pri včasnom neodhlásení a za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed si môžete zobrať v jedálni v MŠ do 13:00, v ZŠ do 13:30

  - akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy riešiť s vedúcou školskej jedálne

  - pri zmene kategórie vždy do prvého dňa nasledujúceho mesiaca

  - pri neuhradení poplatku za stravu včas bude dieťa zo stravy odhlásené a nie je možné ho prijať do MŠ v ten deň

  - pri uhrádzaní stravy formou trvalého príkazu treba zadať 9 opakovaní z dôvodu možných preplatkov z predošlých platieb

  - v máji sa treba o výške tohto preplatku informovať a prípadné nedoplatky uhradiť do 20.5. Preplatky budú zasielané v júli. Z tohto dôvodu je potrebné zadať na prihlášku číslo účtu.

  - na začiatku šk. roka sú rodičia povinní dieťa prihlásiť na stravu do 20.8.