Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  O škole

  Dokumenty

   

  Kolektívna zmluva  PDF

  2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávaceej činnosti  PDF

  2013/2014 Školský vzdelávací program  PDF

  2012/2013 Organizačný poriadok  PDF

  2012/2013 Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov  PDF

  2008/2013 Koncepcia rozvoja školy  PDF

  2012/2013 Úlohy školy vyplávajúce z národných programov   PDF

  Program adaptačného vzdelávania  PDF

  Plán práce výchovného poradcu  PDF

  Plán práce špeciálneho pedagóga   PDF

  Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy  PDF

  Plán práce koordinátora psychologicko-patologických javov   PDF

  2016/2017 Školský poriadok PDF

  Školský klub detí   PDF

  2012/2013 Plán práce  PDF

  2012/2013 Plán kontrolnej činnosti  PDF

  Rokovací poriadok zasadnutí metodických združení  PDF

  Rokovací poriadok zasadnutí predmetových komisií  PDF

  Rokovací poriadok pedagogickej rady  PDF

  Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov  PDF

  2012/2013 Pracovný poriadok  PDF